Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 1. Všeobecné informácie
 2. Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom
 3. Účel, právny základ, kategórie spracúvaných údajov a doba ich uchovávania
 4. Zdroj osobných údajov
 5. Komu prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?
 6. Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?
 7. Využíva prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?
 8. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
 9. Platnosť

 

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou CasaEspaña, s.r.o., ku ktorému prichádza na webovej stránke www.casaespana.sk (ďalej ako „webová stránka“) alebo
na profile spoločnosti CasaEspaña, s.r.o. na sociálnych sieťach.  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov spolu ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď najmä na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané a aké sú Vaše práva a povinnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Tieto Zásady Vám poskytujú aj ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a predstavujú tak splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia, týkajúcej sa spracúvania osobných údajov na webovej stránke. Podmienky spracúvania osobných údajov, ku ktorému prichádza mimo webovej stránky, sú upravené vo všeobecných zásadách ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa a v iných interných predpisoch prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov.

2. Kto je prevádzkovateľom vo vzťahu k Vašim osobným údajom

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť CasaEspaña, s.r.o., so sídlom Holíčska 25, 851 05 Bratislava, IČO: 46 30 44 10, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 75103/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese CasaEspaña, s.r.o., Holíčska 25, 851 05 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu casaespana@casaespana.sk.

 1. Účel, právny základ, kategórie spracúvaných údajov
  a doba ich uchovávania

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje vždy v súlade
so zásadou minimalizácie
 iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu, stanovenú v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, právne základy, kategórie osobných údajov a informáciu o dobách uchovávania Vašich osobných údajov, k spracúvaniu ktorých prichádza pri poskytovaní realitnej činnosti Prevádzkovateľom, nájdete v tabuľke nižšie.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie taktiež v prípade, ak o to požiadate.

 

Účely

Právny základ

Kategórie osobných údajov

Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie

Prijímanie a evidencia objednávok služieb a realizácia predzmluvných vzťahov

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje – tel. č., emailová adresa, bankové spojenie)

do uzatvorenia zmluvy alebo počas 1 roka odo dňa doručenia žiadosti dotknutej osoby o spoluprácu / vyhotovenie cenovej ponuky

Poskytovanie bezodplatných konzultačných a vzdelávacích služieb

Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy a realizácia predzmluvných vzťahov

bežné osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa)

počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu

Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb

Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

do vybavenia uplatnených práv

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a evidencia spôsobov, akým boli uplatnené práva vybavené

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov

bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti

5 rokov odo dňa uplatnenia práv

Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ poslaných prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, správ na sociálnych sieťach,  e-mailovej komunikácie alebo telefonicky

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na správy z e-mailovej komunikácie alebo správy prijaté inou formou pre riadne vedenie obchodnej komunikácie, kvalitu poskytovania služieb a získavanie novej klientely

meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe

30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr

Priamy marketing – bývalí a súčasný zákazníci (newsletter)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia –  oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v  potrebe prevádzkovateľa informovať svojich klientov o obchodných ponukách a iných informáciách týkajúcich sa klientov

e-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta

3 roky odo dňa poskytnutia služby alebo do odhlásenia sa z odberu newslettru

Priamy marketing – posielanie newsletter-u

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

e-mailová adresa, meno, priezvisko, príslušnosť k spoločnosti klienta

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov dotknutých osôb na webovej stránke prevádzkovateľa a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

fotografia, audiovizuálny záznam

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Zverejňovanie titulu, mena, priezviska, tel. č.,  e-mailovej adresy a funkcie dotknutých osôb  na webovej stránke Prevádzkovateľa a na  a na iných komunikačných kanáloch (sociálne siete Facebook, Instagram, LinkedIn a na kanáli v službe Youtube)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

meno, priezvisko, tel. č., e-mailová adresa, funkcia

5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Organizovanie súťaží pre  verejnosť a zverejňovanie výhercov

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

bežné osobné údaje (titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, fotografia)

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Zverejňovanie referencií o službách Prevádzkovateľa (na webovej stránke, komunikačných kanáloch a v prezentačných a obchodných materiáloch Prevádzkovateľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti klienta

3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr

Spracúvanie osobných údajov za účelom merania návštevnosti webovej stránky a cielenie reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom súborov cookies)

Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby

IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke prevádzkovateľa

2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (v závislosti od druhu súboru cookie)

 

Prevádzkovateľ dbá na to, aby pri každom účele spracúvania Vašich osobných údajov bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov. V súvislosti so zabezpečením osobných údajov preto prijal Prevádzkovateľ Internú smernicu o ochrane osobných údajov, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli Prevádzkovateľom prijaté za účelom zabezpečenia ochrany Vašich osobných údajov.

4. Zdroj osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov získava Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje priamo od Vás, v prípade ak mu ich samy poskytnete (napr. odoslaním žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi cez kontaktný formulár na webovej stránke, prihlásením sa na odber newslettru, objednaním služieb od Prevádzkovateľa, zapojením sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom) alebo priamo pri Vaše návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa (online identifikátory).

V prípade, ak u Prevádzkovateľa objedná služby obchodná spoločnosť, ktorej ste zástupcom alebo kontaktnou osobu, je zdrojom Vašich osobných údajov práve táto spoločnosť.

5. Komu prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci alebo iným príjemcom, ktorí sú oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje. K týmto príjemcom patria súdy, orgány činné v trestnom konaní, príslušný správca dane, dozorné orgány (Slovenská obchodná inšpekcia) ako aj Úrad na ochranu osobných údajov.

K ďalším príjemcom Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete a platformu Youtube v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti, zapojíte sa do súťaže organizovanej Prevádzkovateľom na sociálnej sieti alebo na webovej stránke, udelíte mu súhlas so zverejnením Vašej referencie o jeho službách alebo Vašej fotografie  (Facebook Inc. a LinkedIn Corporation).

V prípade, ak navštívite webovú stránku Prevádzkovateľa a udelíte mu súhlas s používaním analytických a marketingových online nástrojov (cookies), sú príjemcami Vašich osobných údajov aj spoločnosti poskytujúce online reklamné a analytické nástroje (spoločnosti Facebook Inc, Google, LLC).

Sprostredkovatelia

V niektorých prípadoch poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú nasledujúce spoločnosti:

 • obchodné spoločnosti, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov (a ktoré mu dodávajú služby v tejto oblasti),
 • spoločnosť poskytujúca newsletteringové služby a
 • partnerská spoločnosť Webglobe, a.s., poskytujúca hostingové a e-mail hostingové služby.
 1. Sú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín
  a medzinárodných organizácií?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prichádza v niektorých prípadoch k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín:

 • v prípade, ak udelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnostiam Google LLC, Facebook, Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré Prevádzkovateľ využíva za účelom merania návštevnosti a aktivity na webovej stránke Prevádzkovateľa,
 • v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach, Vaše osobné údaje budú prenášané do USA, spoločnostiam Facebook Inc. a LinkedIn Corporation, ktoré sú prevádzkovateľmi sociálnych sietí Facebook, INSTAGRAM a LinkedIn.

Prenos Vašich osobných údajov je vo všetkých vyššie uvedených prípadoch zabezpečený prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s podmienkami používania vyššie uvedených služieb súčasťou zmlúv o poverení so spracúvaním osobných údajov uzatvorených s vyššie špecifikovanými subjektmi. 

7. Využíva prevádzkovateľ profilovanie
a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

8. Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba v zmysle ustanovení Nariadenia nasledujúce práva:

Vaše práva

Právo na prístup – Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

PRÁVO NAMIETAŤ – Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo na opravu – Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS – Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) – Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo na obmedzenie spracúvania – Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo podať sťažnosť alebo podnet – V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Vaše práva v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa špecifikovaných v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

9. Platnosť

Tieto aktualizované Zásady sú platné a účinné od 15.01.2021.  

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.